Договір приєднання (Оферта) про надання інформаційно-консультаційних послуг

Договір приєднання (Оферта) про надання інформаційно-консультаційних послуг
Фізична особа підприємець Василишина Юлія Дмитрівна, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця (номер запису у Єдиному державному реєстрі 2 065 000 0000 042272 від 12.05.2016) далі – Виконавець, пропонує "Замовникам", укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, розміщений в мережі інтернет за адресою https://academy.24tv.ua, далі – "Договір", на умовах, вказаних нижче.

1. Визначення термінів

1.1. Оферта – даний договір приєднання на надання інформаційно-консультаційних послуг.

1.2. Сайт – інтернет-сайт: https://academy.24tv.ua

1.3. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті інформаційно-консультаційної послуги.

1.4. Виконавець – сайт https://academy.24tv.ua в особі ФОП Василишина Ю.Д.

1.5. Місце надання інформаційно-консультаційних послуг: вул. Володимирська, 49

1.6. Замовник – особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених в ній умовах.

1.7. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання організувати та здійснити надання інформаційно-консультаційних послуг у вигляді проведення навчання за напрямком "курс Телеведучих" ,що буде проходити у місці та за графіком зазначеним на сайті https://academy.24tv.ua у момент внесення оплати (придбання курсу), а Замовник (Слухач) зобов'язується оплатити дані послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.


3. Обов'язки та права Виконавця

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3. Обов'язки та права Виконавця

3.2. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору та обов'язків, передбачених п. 4.1. Договору, надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у вигляді проведення навчання за напрямком "курс Телеведучих" та отримати інформацію відповідно до запропонованої тематики.

3.3. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника навчання відповідно до умов даного Договору.

3.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу навчання, їх змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання інформаційно-консультаційних послуг.

3.5. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла до початку навчання, дата якого зазначена на сайті на момент внесення оплати, у відповідності до розділу 5 цього Договору, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше дати старту навчання зазначеної на сайті на момент внесення оплати (незалежно від підстав відмови) – Виконавець зобов'язується повернути кошти, що були внесені Замовником як оплата за надання інформаційно-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору, яка (відмова) надійшла після початку навчання, дата якого зазначена на сайті на момент внесення оплати, або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо після дати початку навчання, грошові кошти внесені Замовником не повертаються. Натомість Замовнику буде запропоновано отримати інформаційно-консультаційні послуги у наступні дати проведення навчання, що будуть зазначені на сайті https://academy.24tv.ua.

3.6. З метою забезпечення безперервності процесу проведення навчання та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Слухачам, Виконавець має право протягом часу проведення навчання на свій розсуд корегувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів, що одночасно не повинно впливати на загальну тематику програми.

3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника частково або повністю в участі у навчанні без повернення внесеної плати, в разі порушення Замовником правил поведінки під час проведення навчання. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників курсу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки передбачені Розділом 4 даного Договору.


4. Обов'язки та права Замовника

4.1. Замовник (Слухач) зобов'язаний:

4. Обов'язки та права Замовника

4.1. Зареєструватись на сайті https://academy.24tv.ua заповнивши відповідну форму. Погодитись із правилами та порядком проведення навчання.

4.2. Своєчасно внести плату для отримання інформаційно-консультаційних послуг в розмірі та у терміни, що встановлені Договором.

4.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок зазначені на сайті https://academy.24tv.ua та законодавства України під час виконання даного Договору та проведення навчання.

4.4. Утриматись після реєстрації на сайті https://academy.24tv.ua, та під час проведення майстер- класів від поведінки:

- яка може перешкодити іншим слухачам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у навчанні та отримувати інформацію під час проведення курсу;

- яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

4.5. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням інформаційно-консультаційних послуг, за винятком їх особистого використання.

5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за даним Договором складає: 24000 (двадцять чотири тисячі) гривень.

5.2. Оплата вартості інформаційно-консультаційних послуг здійснюється у терміни: до дати початку навчання, що зазначена на сайті на момент оплати навчання в курсі.

5.3. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом виставлення рахунку.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

7. Припинення Договору

7.1. Дія Договору припиняється:

▪ за згодою сторін;

▪ якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо інформаційно-консультаційних послуг, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору;

▪ у випадках порушення Замовником вимог п.4.2. та 4.3. даного Договору;

7.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачеві) отримати інформаційно- консультаційні послуги навчання у разі порушення Замовником (Слухачем) правил проведення процесу навчання на термін до усунення такого порушення.

8. Додаткові умови

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://academy.24tv.ua та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

8.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту в порядку передбаченому даним Договором і діє до повного надання інформаційних послуг за даним Договором.

8.3. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на сайті.

8.4. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення навчання, розміщеного на інтернет сторінці https://academy.24tv.ua та зобов'язується їх дотримуватись.

8.5. Підписанням даного Договору Замовник надає свою згоду Виконавцю на використання фотографій із своїм зображенням, що зроблені під час та на території надання інформаційно-консультаційних послуг. Замовник також надає згоду на публікацію цих фотографій в мережі інтернет та на сторінках соціальних мереж Виконавця.

8.6. Підписанням даного Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних в порядку передбаченому Законом України "Про захист персональних даних".

9. Реквізти

Фізична особа-підприємець Василишина Юлія Дмитрівна

Номер запису у Єдиному державному реєстрі 2 065 000 0000 042272 від 12.05.2016

МФО 380805

ЄДРПОУ 3343414487

Електронна адреса: https://academy.24tv.ua

Контактний номер телефону: 066 064 04 24